kontakt: office@iwebi.pl

Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI iwebi.pl

 

§1. Postanowienia ogólne.

 

 1. Usługodawca - iwebi.pl Witold Ciżmowski z siedzibą przy ul. Stolarskiej 17A lok. 15, 81-173 Gdynia, NIP: 561-122-93-55, REGON: 091588956, chroni prywatność Użytkowników stosując odpowiednie zaplecze merytoryczne oraz techniczne wymagane przepisami prawa obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Użytkownikiem Serwisu www.iwebi.pl jest każdy Usługobiorca (przedsiębiorca) lub Konsument korzystający z usług świadczonych przez Serwis www.iwebi.pl.
 3. Zbiory danych osobowych Użytkowników Serwisu podlegają ochronie fizycznej oraz prawnej dzięki zastosowaniu odpowiedniej infrastruktury technicznej, informatycznej oraz stosowaniu procedur wymaganych przez Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz Ustawę z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz. 1204 ze zm).
 4. Usługodawca szanuje prawo Użytkowników do prywatności dbając o bezpieczeństwo wszelkich przekazywanych informacji za pośrednictwem Serwisu www.iwebi.pl
 5. Niniejszy dokument określa sposób gromadzenia oraz przetwarzania wszelkich informacji w tym danych osobowych, uzyskanych od osób odwiedzających oraz korzystających z Serwisu www.iwebi.pl.
 6. W związku z realizacją wymogów art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE z dnia 04.05.2016 r. L 119/1) o ochronie danych Dz. Urz. UE z dnia 04.05.2016 r. L 119/1) oraz wprowadzenia w dniu 24.05.2018r.ustawy o ochronie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z dnia 24.05.2018r.) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

§2. Dane gromadzone przez Usługodawcę.

 

 1. Usługodawca gromadzi, przetwarza oraz wykorzystuje dane osobowe dobrowolnie przekazywane przez Użytkowników, wyłącznie kiedy wyrażą oni zgodę na ich przetwarzanie.
 2. Wszelkie informacje przekazywane przez Użytkowników przetwarzane są przede wszystkim w celu realizacji w sposób prawidłowy usług świadczonych przez Serwis.
 3. Usługodawca gromadzi oraz przetwarza:
  1. dane niezbędne do zarejestrowania Użytkownika - Usługobiorcy oraz utworzenia Konta - adres poczty elektronicznej e-mail i hasło,
  2. dane niezbędne w przypadku świadczenia usług na rzecz Użytkownika oraz sprzedaży produktów, których katalog w zależności od świadczonej usługi może ulec zmianie - imię i nazwisko, nazwa firmy, dane adresowe, numer NIP i REGON, nr telefonu, adres e-mail,
  3. dane niezbędne w celu wystawienia faktury VAT - imię i nazwisko, nazwa firmy, dane adresowe, Numer Identyfikacji Podatnika oraz adres e-mail,
  4. dane niezbędne w celu przeprowadzenia procesu reklamacji - imię i nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika.
 4. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego w ramach usług świadczonych przez Serwis, oraz inne dane, podane przez Użytkowników, niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi (zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną).
 5. Usługodawca gwarantuje wszystkim Użytkownikom realizację uprawnień jakie wynikają z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883.) w tym m.in. prawo do wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji lub usunięcia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach wspomnianej ustawy.
 6. Zbiór danych osobowych Serwisu www.iwebi.pl został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych.

 

§3. Sposób wykorzystania danych osobowych.

 

 1. Usługodawca może wykorzystywać informacje przekazane przez Użytkownika wyłącznie w sposób określony w niniejszym dokumencie. Każdorazowe wykorzystanie informacji w inny sposób niż określony w niniejszym dokumencie będzie wiązało się z poinformowaniem Użytkownika o sposobie i celu ich wykorzystania oraz będzie wymagało każdorazowego wyrażenia zgody na ich wykorzystanie.
 2. Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są przede wszystkim w celu właściwego prowadzenia Serwisu oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności w celu obsługi procesu rejestracji, utworzenia Konta, logowania do Konta, realizacji usług oraz zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu.
 3. Dane osobowe przekazane przez Użytkownika mogą być wykorzystywane w celu przesyłania mu informacji handlowych pochodzących bezpośrednio od Administratora oraz celem przesyłania newslettera zawierającego informacje związane z Serwisem, w tym dotyczące nowości pojawiających się w Serwisie oraz inne informacje związane z tematyką Serwisu. Na takie działanie Administratora Użytkownik wyraża zgodę poprzez zapisanie się na usługę Newsletter.
 4. Dane osobowe przekazane przez Użytkownika mogą być wykorzystywane w celu przesyłania mu informacji handlowych pochodzących od innych podmiotów współpracujących z Serwisem. Na takie działanie Użytkownik musi wyrazić odrębną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (dot. wyłącznie konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego).
 5. Dane osobowe Użytkownika - Usługobiorcy przechowywane są przez okres korzystania z Serwisu tj. posiadania Konta w Serwisie. W przypadku usunięcia Konta wszelkie dane Użytkownika - Usługobiorcy zostają usunięte po upływie 30 dni.
 6. Administrator nie przekazuje danych osobowych swoich Użytkowników wbrew prawu podmiotom trzecim nie ujętym w niniejszym dokumencie. Przekazanie danych możliwe jest wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów państwowych, w szczególności po wskazaniu podstawy prawnej oraz uzasadnienia potrzeby posiadania wspomnianych danych.
 7. Usługodawca wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkownika. Użytkownik może nie wyrażać zgody na to, aby wpisane przez niego dane zostały zapamiętane i aby mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach Serwisu. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na personalizowanie Serwisu, może wyłączyć obsługę Cookies w opcjach przeglądarki internetowej.
 8. Usługodawca wykorzystuje dane zgromadzone w logach systemowych wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w sieci Internet np. adres IP Użytkownika. Wszelkie dane zgromadzone w logach systemowych w tym dane eksploatacyjne, określające aktywność Użytkownika w Serwisie wykorzystywane są przez Serwis w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, szczególnie w celach technicznych oraz statystycznych.

 

§4. Zabezpieczenia.

 

 1. Usługodawca dokłada najwyższych starań w celu jak najlepszego zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników, w szczególności przed utratą, nieodpowiednim użyciem, dostępem przez podmioty nieuprawnione oraz ujawnieniem danych.
 2. Użytkownik - Usługobiorca odpowiada za utrzymanie poufności swoich danych dostępowych do Konta - adresu e-mail oraz hasła.
 3. Wszelkie podejrzenia dotyczące występowania zagrożenia dotyczącego ujawnienia danych lub dostępu podmiotów nieuprawnionych, należy niezwłocznie zgłaszać Usługodawcy pod adresem: office@iwebi.pl.
 4. Mimo zastosowania zaawansowanych środków technicznych Usługodawca nie może w pełni zagwarantować tajemnicy składowanych i przesyłanych danych w sieci Internet.

 

§5. Postanowienia końcowe.

 

 1. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje postanowień zawartych w niniejszym dokumencie powinien zaprzestać korzystania z Serwisu oraz w przypadku Użytkownika - Usługobiorcy dokonać usunięcia Konta.
 2. Użytkownik - Usługobiorca wypełniając formularz rejestracji oraz zakładając Konto wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Usługodawcę, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym dokumencie. W przypadku dokonania zmian, o których mowa powyżej, Użytkownik będzie każdorazowo informowany oraz będzie mógł je zaakceptować lub odmówić ich akceptacji.
 4. Niniejszy dokument obowiązuje od dnia …08.01.2015 roku.

 

Facebook