kontakt: office@iwebi.pl

Regulamin

REGULAMIN SERWISU iwebi.pl

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Serwis/sklep dostępny pod adresem internetowym www.iwebi.pl prowadzony jest przez  iwebi.pl Witold Ciżmowski z siedzibą przy ul. Stolarskiej 17A lok. 15, 81-173 Gdynia, NIP: 561-122-9-55, REGON: 091588956.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Serwis na rzecz Użytkowników za pośrednictwem strony internetowej www.iwebi.pl.

Definicje:

Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.iwebi.pl, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Użytkowników,

Usługodawca – iwebi.pl Witold Ciżmowski z siedzibą przy ul. Stolarskiej 17A lok. 15, 81-173 Gdynia, NIP: 561-122-93-55, REGON: 091588956,

Użytkownik – Konsument w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), będący osobą fizyczną korzystającą z Usług świadczonych przez Usługodawcę w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową,

Usługobiorca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług świadczonych przez Usługodawcę. Usługobiorcą może być przedsiębiorca krajowy jak i zagraniczny, który posiada własny Profil w Serwisie i pozycję w udostępnionym katalogu Usługobiorców Serwisu,

Usługa/Produkt –  dostępna w Serwisie usługa, będąca przedmiotem umowy świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin, W dalszej części Regulaminu posługujemy się pojęciem Usługa, co zawiera też Produkt.

Umowa – umowa o świadczenie usług w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Serwisu z Użytkownikiem,

Newsletter - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę, polegająca na umożliwieniu osobom zainteresowanym korzystaniem z Serwisu, otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych z Serwisem.

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

§2. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych osób trzecich.

Do skutecznej realizacji Usług świadczonych przez Serwis www.iwebi.pl, niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Chrome, Mozilla Firefox, Opera) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

§3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

Usługi świadczone w ramach Serwisu na rzecz Użytkowników są bezpłatne.

Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników polegają na:

udostępnieniu produktów takich jak: hosting współdzielony, serwery VPS, serwery dedykowane,dyski do kopii bezpieczeństwa, Panele administracyjne, numery IP,

możliwości nawiązania kontaktu z wybranymi Usługobiorcami za pośrednictwem udostępnionego formularza na stronie internetowej Serwisu,

prowadzeniu Newslettera.

Do zawarcia Umowy pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika adresu URL strony internetowej Serwisu w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania Umowy dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.

§4. REKLAMACJE

Każdy Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli Usługa przewidziana w niniejszym Regulaminie nie jest realizowana przez Usługodawcę lub jest realizowana niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko Użytkownika, adres poczty elektronicznej e-mail oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

Usługodawca zobowiązany jest zająć stanowisko co do złożonej przez Użytkownika reklamacji dotyczącej funkcjonowania Serwisu w przeciągu 14 dni od jej zgłoszenia.

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.

Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: office@iwebi.pl.

Firma iwebi.pl nie ma obowiązku zwrotu za zakupiony towar /serwer/, w przypadku niezadowolenia z usługi. Umowa miesięczna jaka obowiązuje w przypadku zakupu serwerów zostaje po prostu po 1 miesiącu automatycznie rozwiązana.

W przypadku zakupu serwera VPS lub dedykowanego, pobierana jest jednorazowa opłata dodatkowa w wysokości 20 PLN i dotyczy ona konfiguracji i przygotowania serwera.

§5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie w celu prawidłowej realizacji świadczenia Usług.

Użytkownik, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883).

Użytkownik ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Usługodawcy pod adresem e-mail: support@genoface.com.

Dane osobowe Użytkownika, mogą zostać udostępnione innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych, tylko i wyłącznie po uprzednim uzyskaniu wyraźnej zgody Użytkownika.

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika znajdują się w dokumencie Polityka prywatności.

§6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniem lub zaniechaniem przez Usługobiorcę, w szczególności naruszania i łamania postanowień obowiązującego Regulaminu oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy Użytkownika, w tym nieumiejętne korzystanie z Serwisu, a także podanie niewłaściwych danych uniemożliwiających właściwe świadczenie Usług oraz nieprawidłowe działanie infrastruktury technicznej uniemożliwiające właściwe świadczenie Usług.

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W przypadku Użytkowników niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową, zastosowywanie mają postanowienia Regulaminu Serwisu Genoface – Usługobiorcy lub właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu, spowodowanych pracami konserwacyjnymi, pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności i jego serwisem technicznym. Jednocześnie Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie od momentu ich publikacji na stronie internetowej www.iwebi.pl. Wszelkie czynności dokonane przez Użytkowników przed zmianą Regulaminu, będą rozpatrywane według obowiązujących wówczas zapisów.

Wszelkie spory rozstrzygane będą w sposób polubowny, jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2019 roku.

Facebook